درباره پیکاک

خوش آمدید

انجمن مشاورین ایرانی مهاجرت به کانادا یک کانون غیرانتفاعی،ثبت شده در کانادا، مستقل از هر نوع

گرایش و فعالیت های سیاسی و مذهبی است که صرفا و منحصرا بر زمینه حرفه ای تمرکز دارد.

اهداف:

ایجاد ارتباط ، هماهنگی و وحدت حرفه ای میان مشاورین مهاجرت به منظور:

·         :حفاظت از منافع حرفه ای این کانون به روشهای زیر:

o       الف - ایجاد رابطه حرفه ای قوی بین مشاورین مهاجرت از طریق مکاتبه، بحث ، مکالمات و مکاتبات الکترونیکی ، اینترنت ، رسانه های جمعی دیگر ،و جلسات تبادل نظر ،

o       ب - برگزاری جلسات و دوره های کارورزی در جهت ایجاد روابط سازنده حرفه ای برای رسیدن به هماهنگی حرفه ای مورد نیاز.

o       ج - تشویق به رقابت عادلانه در میان مشاورین در جهت حمایت حقوق متقاضیان

o       د - ارتقاء دانش , تخصص و کارائی اعضا کانون در مسائل حرفه ای و کمک به آنها در درک و تشخیص الزامات اخلاقی برای بالاتر بردن استاندارد های کاری در جهت حفظ منافع  متقاضیان.

o       ر - جذب کردن تعداد بیشتری از مشاورین مقیم کانادا یا خارج از کانادا برای پیوستن به کانون و تشویق آنان به رعایت منشور اخلاقی طبق مقررات و مصوبات کانون

o       س – ارتفاء اگاهی متقاضیان مهاجرت به کانادا به مزایای استفاده از خدمات مشاورین مجاز ( اعضاء کانون کانادایی مشاورین مهاجرت – The College of Immigration and Citizenship Consultants (CICC)   و ممانعت افراد غیر مجاز به ارایه خدمات مهاجرت

·        انتشار اطلاعات فنی و حرفه ای مربوط به زمینه مشاوره مهاجرت در میان مشاورین با هدف بالابردن سطح تخصص حرفه ای که مستقیما در اجرای بند های بالا تاثیر خواهد گذاشت.

·        ایجاد یک نهاد حرفه ای به منظور پیوستن به دیگر انجمن های مشابه و فعال با هدف پیشبردمنافع مشاورین و لابی گری برای مسایل شغلی آنها با مقامات اداری ، قضایی و مالی سازمان ها ، موسسات ، شرکتها ، اشخاص حقیقی یا حقوقی ،         The College of Immigration and Citizenship Consultants (CICC)       و یا انجمن های موازی.

·        ترویج روابط لازم میان سازمانهای دولتی و غیر دولتی، انجمن ها،     IRCC      و دیگر وزارتخانه های مربوطه با هدف پیشبرد حقوق حرفه ای اعضا.

·      آشنا کردن نهادهای اجرایی اداره مهاجرت  در خصوص  شکل و ماهیت اسناد قانونی در ایران امروز و همچنین آشنایی با توانایی ها و محدودیت های خاصی که متقاضیان مهاجرت ایران برای به دست آوردن و ارائه مستندات لازم از مقامات مواجه هستند.

Log in or Sign up